SWE-DM-01-2022-Header
Örtogräsbekämpning i höstraps på våren 2022

Inventering och beslut om en eventuell uppföljande bekämpning mot örtogräs i höstrapsfälten börjar bli aktuellt!

Belkarbehandlingen i höstas har som förväntat gett fina effekter på örtogräsen i rapsfälten. Det kan dock vara aktuellt med en kompletterande uppföljning vad gäller örtogräs i de fall där det enbart är kört en lägre dos 0,25l/ha Belkar™. Det något smala behandlingsfönstret gör att den kompletterande örtogräsbekämpningen sker väldigt tidigt på våren. Ogräset ska vid behandlingstillfället vara i tillväxt samt att det finns temperaturkrav för respektive produkt.

De aktuella priserna på oljeväxter motiverar för att bekämpa ogräsen utifrån både skördevolym och renhet på levererad vara.

Produkter som kommer finnas tillgänglig under våren är Korvetto™, Matrigon™ 72SG och Galera™. Nedan finner ni aktuell information för respektive produkt.               
Korvetto
Korvetto™ – Marknadens bredaste örtogräsprodukt

Korvetto har den bredaste örtogräseffekten i höstraps på våren. Produkten innehåller bland annat den aktiva substansen Arylex™ vilket tillför effekt till Klopyraliddelen i produkten (Matrigon™) på de viktigaste örtogräsen samt bidrar med ett snabbt verkningssätt. Produkten är registrerad på den svenska marknaden sedan slutet av 2018.

Optimala väderförhållanden för användning av Korvetto är 10°C dagstemperatur. God kontroll av örtogräs som vallmo, svinmålla, plister, våtarv och snärjmåra erhålls redan från 8 - 90C. För fullgod effekt på örtogräs som baldersbrå, blåklint och tistel bör temperaturen vara 10-120C.  Behandlingstidpunkten från stadie BBCH 30 - 50, d.v.s. senast strax innan knopparna blir synliga. Behandla inte gröda med Korvetto om risk för frost förutspås vid perioden kring en behandling. Regnfasthet redan efter 1 timme.

Korvetto är ett perfekt verktyg för dig som inte gjorde en örtogräsbekämpning i din raps i höstas alternativt endast hunnit ut med en lägre dos Belkar under hösten. Produkten har goda blandningsmöjligheter med andra produkter (adekvata gräsogräsmedel, mikronäringsämnen, insekticider m.m.). Korvetto är färdigformulerad och kräver inga tillsatsmedel. Maxdos 1,0 l./ha.

Viktigt att tänk på att om du kört halv dos Belkar 0,25 l./ha. i höstas har du endast möjlighet att köra en halv dos Korvetto på våren, d.v.s. 0,5 l./ha. detta i anslutning till den totala mängden aktiva substans.
Plant
Galera
Galera™ – Mindre temperaturberoende

Galera är en systemisk bladherbicid för effektiv bekämpning av baldersbrå, snärjmåra, blåklint, målla och tistel tidigt på våren. Optimala väderförhållanden för Galera uppnås vid morgonsprutning när plantorna är saftspända och vid en dagstemperatur över 8 - 90C. Behandla inte i samband med frost eller på en stressad gröda. Behandlingstidpunkt i stadie BBCH 30 - 50 (knopparna fortfarande täckta av blad).  Maxdos 0,3 l./ha och ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedel, t.ex. PG26N. Tänk på att om du kört halv dos Belkar 0,25 l./ha. under hösten har du endast tillgång till en halv dos Galera 0,15 l./ha. på våren. Då Galera 0,15 l./ha. inte förväntats ge tillräcklig effekt är en uppföljning med exempelvis Korvetto 0,5 l./ha. ett bättre alternativ. Galera får inte blandas med andra herbicider, insekticider eller mikronäringsämnen. Galera ska inte användas i gröda avsedd för uppförökning eller i sorterna Quartz och Mendel. Regnfasthet 6 timmar.
Matrigon
Matrigon™ 72 SG –Bredare behandlingsfönster

Matrigon 72 SG är en klassisk örtogräsprodukt för bekämpning av ogräs som baldersbrå, åkerbinda, blåklint och tistel.  Produkten har ett något bredare behandlingsfönster då den är godkänd för användning i höstraps på våren från stadie BBCH 31 - 55. För att uppnå fullgod effekt av produkten krävs stabila växtbetingelser samt temperaturförhållanden runt 120C, optimalt 14-150C. Bekämpning bör helst ske på förmiddagen, helst inte temperaturer under 70C efterföljande natt.

Regnfasthet 6 timmar. Dosrekommendation 165 g./ha. Matrigon 72 SG tillsammans med 0,5 l./ha. penetreringsolja.

Mer information om respektive produkt och användning finner du på vår hemsida www.corteva.se.

Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva™ Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.
Du vet väl om att vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/
Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37