SWE-DM-03-2022-Header
Tidiga gräs- och örtogräsbekämpningar i vete, råg och rågvete.

Nu är det hög tid att inventera ogräsförekomsten i höstsäden. Detta gäller både gräs- och örtogräs. Corteva™ Agriscience har ett brett utbud av bredspektraprodukter för bekämpning av både gräs- och örtogräs i höstsäd. 

Andel höstsådd areal av höstvete, råg och rågvete var närmare 469.600 hektar hösten 2021, varav 421.500 hektar höstvete vilket är ungefär 8% mindre än föregående års rekordstora areal. De områden där den totala andelen höstsådd areal har minskat är framförallt i Skåne och Västra Götaland. Årets totala höstsådda areal är däremot 5 % högre än genomsnittet för de fem senaste åren.

Den mycket intressanta prisbilden för skörd 2022 bidrar till att det kommer att bli extra viktigt att kunna producera optimalt med kärna per hektar under säsongen! Ett sätt att åstadkomma detta är att hålla fälten så ogräsfria som möjligt! Dessutom med tanke på extremt höga gödselpriser så ska kvävet komma grödan till godo och inte ogräsen!

Andelen ogräsbekämpningar under hösten med prosulfokarb- och diflufenikanprodukter har på många håll i landet varit något mindre p.g.a. ihållande regnväder som försenade skörden samt ledde till sen sådd. Hösten har varit relativ varm och fuktig under oktober – december vilket bidragit till att gräs- och örtogräs grott i denna period, framförallt i fält som såddes sent men även i fält där tidiga höstbekämpningar utförts med låga doser. I de fält där det finns mycket gräs- och örtogräs kommer det att behövas relativt tidiga behandlingar, primärt för gräsogräsens skull. 

Det finns även fält där tidiga bekämpningar inte är aktuella och där man istället kan avvakta framspirning av örtogräs och effektivt bekämpa senare med Cortevas produkter som innehåller Arylex™   
Broadway
Gullviks
Broadway™ / Gullviks Prima – de ”klassiska” pyroxsulamprodukterna

Broadway™ och Gullviks Prima bekämpar effektivt både gräs- och örtogräs och kan användas från tidig vår då jordtemperaturen är > 6 °C, en temperatur där det då är aktiv tillväxt och vita rotspetsar på ogräsen. De är registrerade för användning på våren i vete, råg och rågvete i stadie från BBCH 21–39, d.v.s. från begynnande bestockning eller den aktiva tillväxtens början fram till flaggbladstadiet. Det finns heller inga restriktioner för efterföljande gröda och regnfasheten är 1 timme.

Viktigt att tänka på är att alla pyroxsulamprodukter från Corteva alltid ska användas tillsammans med tillsatsmedlet PG26N för att säkerställa bästa effekt. Mer information finner du längre ner i brevet.

Dosrekommendation med fokus på gräsogräs
Table 1
Plant 4
Plant 5
Broadway Star
Broadway™  Star – den starka bredspektraprodukten

Broadway™ Star är en produkt som är mycket användarvänlig, lätt att använda och tillåter flexibel växtföljd utan restriktioner för efterföljande gröda. Produkten innehåller något mer pyroxsulam och lite mindre florasulam än de tidigare nämnda Broadway / Gullviks Prima. Broadway Star är registrerad för användning på våren i vete, råg och rågvete från stadie BBCH 20-32.  Bästa effekt av produkten uppnås vid behandling av små ogräs. Vid eventuell senare behandling (BBCH 30 - 32) kan produkten förstärkas med en Arylex-produkt för effekt på t.ex. stor blåklint.

Dosrekommendation med fokus på gräsogräs
Table 2
Tombo
Tombo™ - produkt med fokus på resistensstrategi

Tombo är en bredspektraprodukt för användning på våren i vete, rågvete och råg och innehåller liksom föregående produkter pyroxsulam och florasulam samt även aminopyralid. Produkten är inte beroende av temperatur vilket innebär att ogräsbekämpningen i höstsäd kan starta relativt tidigt då framförallt gräsogräsen fortfarande är små och lättbekämpade. Tombo är en mycket bra produkt i en resistensstrategi då aminopyralid är en resistensbrytare på örtogräs, bl.a. baldersbrå, blåklint och vallmo. Aminopyralid har restriktioner vid val av efterföljande gröda samt för halmhantering – se produktetikett. Produkten är registrerad från stadie BBCH 20 – 32, d.v.s redan från bestockningens början och t.o.m. 2-nodsstadiet då gräsogräs ska vara färdigbekämpade.

Dosrekommendation med fokus på gräsogräs
Table 3
Plant 8
Plant 9
Plant 10
Rexade 440
Rexade™ 440 – bredspektraprodukt innehållande Arylex™

En komplett produkt för gräs- och örtogräsbekämpning på våren i vete, råg och rågvete. Produkten innehåller förutom pyroxsulam och florasulam även den aktiva substansen Arylex™ som vi sedan tidigare känner igen från produkter som bl.a. Zypar™, Pixxaro™  EC och Quelex™.

Rexade 440 är registrerad från stadie BBCH 30 - 32, vilket kan upplevas som ett snävt behandlingsfönster men detta är ett perfekt stadie för uppföljning på en mindre lyckad höstbehandling eller enbart en vårbehandling där man låter alla örtogräs gro innan bekämpning samtidigt som gräsogräsen bekämpas.

Produkten är flexibel vad gäller temperatur och det finns inga restriktioner på efterföljande gröda.

Dosrekommendation med fokus på gräsogräs
Table 4
Plant 12
Sandlosta

Sandlosta är ett alltmer vanligt förekommande gräsogräs runt om i landet och kan orsaka stora skördeförluster. Med flera bredspektraprodukter från Corteva finns det olika strategier och lösningar för att bekämpa detta gräsogräs.

Huvudrekommendation för bekämpning av sandlosta:

Delad behandling med motsvarande 110 g. Broadway uppföljt av 110 g. Broadway. Den första behandlingen ska utföras vid begynnande tillväxt, stadie BBCH 21 - 23 och därefter uppföljning med den andra behandlingen 10 - 14 dagar senare. Viktigt att tänka på är att denna strategi gällande delad behandling utförs i rätt tid. En delad behandling ger i absolut flest fall högre effekt än en enkelbehandling. Skulle man däremot ej komma ut med första behandlingen vid tillväxtens start rekommenderas i stället en enkelbehandling. Tänk på att eventuella behandlingar i perioder där ihållande nattfrost förekommer så ska ingen behandling ske även om dagstemperaturen går upp mot över 10 °C. Om det är strax under 0 °C vid gryning så kan en behandling ske senare på dagen, framåt lunchtid, när temperaturen har ökat och stabiliserats.

Olika strategier gällande delad behandling:
Strategies
PG26N

PG26N ska alltid användas tillsammans med pyroxsulaminnehållande produkter. Vid vattenmängd över 100 l./ha. 0,5 l. PG26N och vid vattenmängd under 100 l./ha. 0,25 l./ha.

Pyroxsulaminnehållande produkter i blandning med:

  • Växtregulatorer: enbart blandning med maximalt 1,0 l./ha. CCC eller motsvarande produkt
  • Fungicider: God blandbarhet med de flesta produkter – se resp. etikett.
  • Insekticider: God blandbarhet med de flesta produkter – se resp. etikett.
  • Inga blandningar med fenoxaprop-produkter, t.ex. Event Super, Foxtrot. 7 dagar mellan behandlingar
  • Mikronäringsmedel: inga blandningar med rena sulfatprodukter.
  • Flytande N/NP/NPK: inga blandningar med flytande gödselprodukter.
Viktigt att följa alla etiketters skrivelse i samband med blandning. Blanda alltid enligt följande:

  1. Pyroxsulamprodukt
  2. Tänkt blandningspartner
  3. PG26N

Vid risk för tidiga och kraftiga mjöldaggsangrepp tillsätt 0,25 l./ha. Talius® som en förebyggande behandling.
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

Vi finns på Facebook: facebook.com/CortevaSE/ 

Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(södra Sverige)
076- 881 34 37