SWE-DM-08-2022-Header
Våtarv

Våtarv (lat. Stellaria Media) är ett vinterannuellt örtogräs som gror på hösten och övervintrar i ett vegetativt stadie, börjar sin aktiva tillväxt relativt tidigt, blommar, producerar frö och dör därefter.

Den växer genom att dess stjälkar sprider sig över marken, dess rotsystem är grunt och poröst. Den förgrenar sig rikligt nära stråbasen men tunnar ut mot stjälkarnas spetsar. Stjälkarna slutar i små, tunna vita blommor med 5 blomblad. Varje blomma ersätts av en frökapsel som innehåller flera frön. Våtarven sätter både blommor och frö samtidigt. Fröbanken som produceras överlever i jorden i 1 – 5 år. Våtarv som ogräs stimuleras att gro efter jordbearbetning både under vår- och höstbruket.

Våtarv är ett problem i höst- och vårsäd, vår- och höstoljeväxter, vall, potatis- och sockerbetsodling. Den konkurrerar med huvudgrödan och är en mycket skuggtålig växt vilket innebär att den frodas även i de tätaste vete- och rapsbestånden. Den trivs i alla slags jordarter. Skillnaden är att den växer långsammare, tätare och större ju närings- och kväverikare jorden är innan den blommar och fröar av sig medan den i näringsfattig jord växer fortare, blir relativt liten och blommar samt fröar av sig relativt fort. På detta vis så anpassar den sig och fortplantar sig i alla jordar, oavsett de är näringsrika eller näringsfattiga.
Plant 2
Plant 3
Plant 4
En ensidig växtföljd med mycket höststråsäd och dålig jordbearbetning kan öka våtarvspopulationen markant. Plöjning, harvning, kultivering och stubbearbetning är viktiga mekaniska åtgärder mot våtarv. Radhackning och kupning är även de insatser som bidrar till att bekämpa våtarven.

Lätt harvning tidigt i vårsådda grödor är också viktigt för att få bukt med våtarv. Senarelagd sådd och etablering av s.k. falsk såbädd kan också vara alternativ men effekterna kan variera utifrån jordart.

Förutom den mekaniska bekämpningen så är den kemiska bekämpningen viktig, i vissa fall den viktigaste delen av bekämpning.

Våtarv är också det örtogräs som vi oftast tänker på när vi pratar om resistenta ogräs som breder ut sig i odlingslandskapet. Resistent våtarv konstaterades i Sverige redan 1995. Det första bekräftade fallet var resistens mot tribenuronmetyl (Express/Trimmer/Nuance), en aktiv substans som tillhör gruppen sulfonylureor eller SU-medel. Dessa SU-medel ingår i gruppen av aktiva substanser som har en ALS-hämmande verkningsmekanism.  I denna grupp finner vi bl.a. tifensulfuronmetyl (Harmony), florasulam (Primus, Saracen), metsulfuronmetyl (Ally, Ergon) m.fl. Hittills så har det konstaterats 25 fall av våtarv med resistens mot ALS-hämmare. Därför är det viktigt att kontrollera effekter eller rättare sagt uteblivna effekter och välja rätt produkt framöver.

Det intressanta är att våtarv kan vara resistent mot t.ex. tribenuronmetyl men inte mot florasulam, trots att de båda aktiva substanserna är ALS-hämmare. Detta visade ett internt försök som Hushållningssällskapet i Östergötland utförde på uppdrag av Corteva™ Agriscience 2021. I ett vårkornfält med misstanke om en population med resistent våtarv anlades ett försök med ett antal olika led och produkter och där effekterna av tribenuronmetyl var 0%, oavsett halv eller full dos.

Däremot fungerade Primus™ (florasulam, ALS-hämmare) samt, som förväntat, de led som innehöll ren fluroxipyr (Starane™ 333 HL), blandning med Arylex™ och fluroxipyr (Pixxaro™ EC), Ariane™ S och Pixxaro EC + Express. Diflufenikan (DFF) visade svaga effekter, max 45% vilket åter visar att rena diflufenikanprodukter inte är ett verktyg för att bekämpa resistent våtarv.
Graph
Plant 6
15 g. Express + vätmedel
Plant 7
0,15 l. DFF
Plant 8
0,30 l. Pixxaro EC
Plant 9
0,30 l. Pixxaro EC
På bilderna ovan ser vi hur några av de olika leden ser ut 28 dagar efter behandling. Den i vårkorn högsta tillåtna dosen 15 g./ha. Express har ingen effekt. Dosen DFF på 0,15 l./ha. är högre än den högst tillåtna dosen i vårkorn som är 0,10 l./ha. Dosen på 0,30 l./ha. med Pixxaro EC är lite lägre än den maximalt tillåtna dosen i vårkorn som är 0,35 l./ha.

För att effektivt bekämpa vanlig våtarv och SU/ALS-resistent våtarv så är kombinationen av Arylex och fluroxipyr i Pixxaro EC det absolut bästa verktyget som finns på den svenska marknaden. Båda de aktiva substanserna verkar effektivt mot våtarven. Med sitt lägsta temperaturkrav på 5°C, helst 7-8°C för att få full effekt även av fluroxipyrdelen, så passar Pixxaro EC in lika bra i höstsäd på våren som i vårkorn och vårvete.

Är det vanlig (inte resistent) våtarv samt SU-resistent våtarv så är Zypar™ och Quelex™ rätt produktval. Dessa två innehåller Arylex och florasulam. De har ett lägsta temperaturkrav med fullgoda effekter på örtogräs redan vid 2°C. Quelex är dessutom för närvarande den enda Arylexinnehållande produkten som har en registrering i havre.

Tänk på att vid misstänkt ALS-resistent våtarv så får vi inte ut mer än 85 - 90% effekt även vid full dos av Zypar och Quelex. Styr då över produktvalet till Pixxaro EC.
Plant 10
Fördelen med Arylex-innehållande produkter är att de kan användas långt fram i grödans utvecklingsstadie: för Zypar och Pixxaro EC gäller stadie BBCH 45 (strax innan axgång) i både höstsäd, vårkorn och vårvete. För Quelex gäller stadie 45 i höstsäd, stadie BBCH 39 (flaggbladsstadiet) i vårkorn och vårvete samt stadie BBCH 32 i havre.

Bilderna nedan visar hur en kraftig population av våtarv kan påverka en gröda, ett höstvetefält i Skåne våren 2021 där våtarven konkurrerat ut grödan rejält. Bilden till vänster strax innan behandling och bilden till höger 4 veckor efter behandling. Detta var ett sprutdrag i fältet som inte hade blivit behandlat med ogräspreparat på hösten. Det användes Rexade™ 440 i dos 50 g./ha. över hela fältet för att bekämpa både kvarvarande gräs- samt örtogräs. Resultatet av behandlingen visar på den goda effekten av Arylex i kombination med florasulam. Det var inte resistent våtarv.  
Plant 11
Plant 12
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter gällande våra produkter.


Med vänliga hälsningar
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01