SWE-DM-11-2022-Header
Gräs- och örtogräsbekämpningar i vårvete

Nederbörden lyser med sin frånvoro på många håll vilket i dagsläget gör att ogrästrycket är måttligt i tidigt sådda fält. När vi väl får regn kommer ogräsen gro snabbt i den varma jorden. Flyghavre gror från djupet där det finns fukt och brukar hålla jämn utveckling med grödan eller något senare. Gäller det flyghavre är vår rekommendation att bekämpning sker som vanligt när grödan har 3 - 4 blad. Dån, svinmålla, blåklint och åkersenap gror också bra i torkan och det gäller att hålla koll i fält så att ogräsen inte blir för stora. Småfröiga arter som gror från ytan kommer med stor sannolikhet gro när nederbörden kommer vilket gör att t.ex. åkervensbekämpningar bör vänta för att få så bra effekt som möjligt. Åkerven är ganska lättbekämpad så bättre att de har fått ett par blad och är lätta att träffa.

Corteva™ Agriscience har ett flertal produkter som kombinerar en mycket bred effekt på örtogräs inkl. blåklint och gräsogräs.  

Produkterna som Corteva Agriscience kan erbjuda vid ogräsbekämpning i vårvete:
Broadway Logo
Gullviks Logo
Broadway™  / Gullviks Prima är två klassiska produkter innehållande pyroxsulam och florasulam. Denna kombination av aktiva substanser ger en bred och effektiv bekämpning av bl.a. åkerven, flyghavre, engelskt rajgräs, kärrgröe, baldersbrå, snärjmåra, åkerbinda, våtarv m.fl.
Produkt
Broadway/Gullviks prima
Vårvete
150g./ha. + PG26N
Tidpunkt, regnfasthet
BBCH 21 - 32, 1 timme
Broadway Star Logo
Broadway™ Star innehåller samma aktiva substanser som Broadway/Gullviks Prima men i en annan koncentration. Liksom ovanstående är produkten mycket effektiv mot de ekonomiskt viktigaste skördepåverkade gräs- och örtogräsen som åkerven, kvickrot, rajgräs, baldersbrå, åkerbinda, snärjmåra m.fl. 
Produkt
Broadway Star
Vårvete
150g./ha. + PG26N
Tidpunkt, regnfasthet
BBCH 21  -32, 1 timme
 
Plant 5
Plant 6
Plant 7
Tombo Logo
Tombo™ innehåller tre aktiva substanser, förutom pyroxsulam och florasulam även aminopyralid. Detta är vårt ”ess i rockärmen” för att komma åt en kombination av ett antal svårbekämpade ogräs.  Tombo bekämpar exempelvis åkerven, flyghavre, snärjmåra, stor blåklint, svinmålla, baldersbrå samt även gråbo, tistel, molke och gullkrage. Produkten lämpar sig även utmärkt i en resistensstrategi då aminopyraliden är en resistensbrytare på flertalet örtogräs, t.ex. blåklint.
Vi stor tistelförekomst rekommenderar vi att Tombo blandas med 0,5 - 1,0 l./ha. MCPA vilket gör att vi får en kombination av rotpåverkan och en nedbränning av bladen.

Restriktioner vid val av efterföljande gröda samt för halm- och gödselhantering finns – se produktetikett.
Produkt
Tombo
Vårvete
150g./ha. + PG26N
Tidpunkt, regnfasthet
BBCH 21  -32, 1 timme
 
Plant 9
Plant 10
Plant 11
Rexade Logo
Rexade™ 440 innehåller liksom tidigare nämnda de aktiva substanser pyroxsulam och florasulam men här i kombination med Arylex™ active. Denna formulering ger en komplett lösning för en bred och effektiv ogräsbekämpning i vårvete. Arylex bidrar till att vi får snabb effekt på mottagliga ogräs som snärjmåra, vallmo, blåklint, jordrök, dån, baldersbrå m.fl. Effekten på åkerven är mycket god.
Produkt
Rexade 440
Vårvete
40g/ha + PG26N
Tidpunkt, regnfasthet
BBCH 21  -32, 1 timme
Övrig information

Effekten på kvickrot med ovan nämnda produkter är hämmande, d.v.s. den avstannar i tillväxt men finns nere i botten på grödan och kräver en glyfosatbehandling efter skörd. Flyghavreeffekten är god på uppkommen flyghavre med 3 - 4 blad. Flyghavre som gror och spirar fram efter en behandling har produkterna ingen effekt på.

Produkterna kan användas från stadie BBCH 21, bestockningsfasen (huvudskott + 1 sidoskott) och fram t.o.m. stadie BBCH 32 (två-nodsstadiet). Regnfastheten är en timme på samtliga nämnda produkter. PG26N ska alltid användas tillsammans med Cortevas bredspektraprodukter. Vid vattenmängd över 100 l./ha. 0,5 l./ha. PG26N och vid vattenmängd under 100 l./ha. 0,25 l./ha.
Ogräsbekämpningar i vårraps
Plant 13
Med det släppta trädeskravet och en del utvintring av höstgrödor i kombination med höga priser på oljeväxter har arealen vårraps ökat jämfört med de senaste åren.

För örtogräsbekämpning i vårraps kan Corteva erbjuda produkter som Galera™ och Matrigon™ 72 SG och för gräsogräs och spillsäd Targa® Super. Observera att Korvetto™ inte kan användas i våroljeväxter!
Galera Logo
Galera bekämpar effektivt svåra örtogräs som baldersbrå, blåklint, målla, snärjmåra, åkerbinda, tistel, molke och gråbo. Galera kan användas i BBHC 12 - 14 (2 - 4 örtblad). Tack vare bladupptag kan Galera användas på alla jordarter och både i kultiverade och plöjda system. Galera skall ska alltid användas tillsammans med tillsatsmedel, t.ex. PG26N och får inte blandas med andra herbicider, insekticider eller mikronäringsämnen. 
Produkt
Galera
Vårraps
0,3l./ha. + PG26N
Tidpunkt, regnfasthet
BBCH 12 - 14, 6 timmar
Galera Logo
Matrigon 72 SG är en klassisk örtogräsprodukt som kan användas i vårraps från stadie BBHC 12 - 55. Matrigon bekämpar primärt örtogräs som baldersbrå, blåklint och tistel. För att säkerställa god effekt med produkten krävs stabila växtbetingelser samt temperaturförhållanden runt 12 °C, optimal temperatur 14 - 15 °C. Bekämpning bör helst ske på förmiddagen, helst inte temperaturer under 7 °C efterföljande natt. 
Produkt
Matrigon 72 SG
Vårraps
140-165g./ha + 0,5 l./ha olja
Tidpunkt, regnfasthet
BBCH 12 - 55, 6 timmar
Galera Logo
Targa Super bekämpar effektivt spillsäd, renkavle, åkerven, hönshirs, losta, italienskt rajgräs, flyghavre, kvickrot och engelskt rajgräs.
Plant 13
Du är välkommen att höra av dig till oss på Corteva Agriscience om du har frågor om eller synpunkter på våra produkter.

För mer information om våra produkter besök gärna vår hemsida www.corteva.se


Med vänliga hälsningar
Darko
Darko Kosoderc
(Östra / Mellersta Sverige)
076-881 32 80
Lovisa
Lovisa Bergkvist
(Södra Sverige)
076- 881 34 37
Emma
Emma Lübeck
(Västra Sverige)
076-881 80 01