Instinct™øger udbyttepotentialet, sikrer tilgængeligt kvælstof og reducerer klimaaftrykket
Billede1_Belkar_Header
Instinct nitrifikationshæmmer forsinker omdannelsen af ammonium til nitrat. Derved er kvælstoffet til rådighed, når planten har brug for det – selv i nedbørsrige år. Samtidig reduceres frigivelsen af drivhusgasser til atmosfæren. Virkningstiden er normalt 6-8 uger, men er overordnet styret af temperaturen. Instinct kan blandes i gylletanken, tilsættes i forbindelse med udbringning af gylle eller udsprøjtes med marksprøjten. 

  • Instinct nedsætter hastigheden for omdannelse af ammonium til nitrit ved at hæmme aktiviteten af nitrosomonas bakterier i jorden. Efter omdannelsen til nitrit, vil nitrit hurtigt omdannes til nitrat.
  • I modsætning til nitrat udvaskes ammonium ikke. Dette betyder, at kvælstoftabet ved overskudsnedbør minimeres og kvælstof vil være tilgængeligt for planten i en længere periode.
  • Når Instinct nedbrydes genoptager nitrosomonas bakterierne deres aktivitet.
Landmænd får bedst mulig udnyttelse af egne kvælstofkilder

Med Instinct er kvælstof tilgængeligt i længere tid i jorden som ammonium, hvilket minimerer risikoen for udvaskning og øger udbyttepotentialet. 
Fordele ved brug af Instinct™

Reduktion af lattergasudledning

Instinct hjælper med at reducere udledningen af lattergas til atmosfæren ved at bevare kvælstof på ammonium form i længere tid. Lattergas er ca. 300 gange mere potent end CO2. Instinct er et nøgleværktøj til at mindske klimaaftryk og muliggøre et bæredygtigt landbrug. I nye forsøg viser Tariq et al. (2021)* en reduktion af lattergas-emmisionerne med 47 % ved anvendelse af nitrifikationshæmmere. I ESGreen Tool indregnes 40 % reduktion af lattergasudledningen.
Øger effektiviteten og produktiviteten

Nitrifikationshæmmere hjælper landmænd med at optimere udbyttepotentialet ved at holde kvælstoffet længere tid i rodzonen, og derved optages af afgrøderne. Undersøgelser har generelt vist en stigning på 7 % udbytteforøgelse i majs uden yderligere anvendt kvælstof. Instinct giver økonomiske fordele for landmænd og hjælper dem med at producere højere udbytte, mere effektivt og mere bæredygtigt. Dette er et win-win-scenarie mellem produktivitet og bæredygtighed.
Håndtering

Instinct kan tilsættes ved lastning af gyllevogn, direkte i gylletanken op til 4 uger før udbringning eller udsprøjtes med marksprøjte.

I forbindelse med tilsætning af Instinct ved lastning af gyllevogn anbefales pumpeudstyr til automatisk påfyldning monteret på gyllevognen. Den bedste anvendelsesmetode er, at man benytter Instinct ved at pumpe det ind i gyllestrømmen ved lastning af gyllen i gyllevognen lige inden udkørslen.

I de situationer hvor pumpe på gyllevognen ikke er til rådighed, kan Instinct udsprøjtes med marksprøjte. Indarbejdning i jorden bør ske senest efter 10 dage, hvis ikke der er faldet nedbør.
Instinct-pumpe er her optimalt monteret på gyllevogn med let ad gang ved opfyldning. Beholderen kan indeholde 60 liter. 
Sikker anvendelse

Instinct er formuleret, så det er skånsomt mod brugeren med få faresætninger på etiketten og en pH-værdi på 7,9 (neutral pH-værdi = 7).

Det anbefales altid at anvende almindelige værnemidler ved håndtering af Instinct.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Gitte Skovgaard
Gitte Skovgaard
Produktkonsulent
Mobil: 4112 9191
Peter Hvid
Peter Hvid
Produktkonsulent
Mobil: 5078 0053
Emil Dollerup
Produktkonsulent
Mobil: 2434 2549
* Research article: Gibberellic acid and urease inhibitor optimize nitrogen uptake and yield of maize at varying nitrogen levels under changing climate. Tariq et al. (2021)